แบบทดสอตามตัวชี้วัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมและสวัสดีนักเรียนทุกคน


      คำชี้แจง : แบบทดสอบนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ทดสอบความรู้ ความสามารถ ความเข้าใจ ของนักเรียนจากการเรียนในวิชาต่าง ๆ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ ตามตัวชี้วัด ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนในสังกัดของ สพป.ชัยนาท ที่ลงทะเบียนแล้วสามารถขอ username และ password จากคุณครูได้ ส่วนบุคคลหรือนักเรียนทั่วไป สามารถเข้าสู่ระบบได้ ตามที่แสดงไว้ด้านล่าง ในการทำแบบทดสอบ ให้คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ ซึ่งมีฉบับละ 10 ข้อ จากนั้นคลิกเลือกจำนวนข้อสอบที่ต้องการให้แสดงในหนึ่งหน้า ตามความต้องการของผู้เข้าสอบ ทดลองทำได้เลยครับ