ผลการสอบออนไลน์ ภาษาไทย คณิต วิทย์ สังคม อังกฤษ
ที่ ชื่อ - สกุล ฉ.1 ฉ.2 ฉ.3 ฉ.4 ฉ.5 ฉ.6 ฉ.7 ฉ.8 ฉ.9 ฉ.10 ฉ.11 ฉ.12 ฉ.13 ฉ.14 ฉ.15 ฉ.16 ฉ.17 ฉ.18 ฉ.19 ฉ.20
1 เด็กหญิงศุภกานต์ เชี่ยวชาญกิจ
2 เด็กชายธนานพ คล้ายมณี
3 เด็กชายตะวันฉาย เกิดเขียว
4 เด็กหญิงกมลชนก วอนเกิด
5 เด็กหญิงภัคนันท์ รัตนวรรณ์
6 เด็กหญิงวิชญาพร กาญบุตร
7 เด็กชายศุภชัย แพงจันทึก